Hà Nội công khai 608 doanh nghiệp nợ thuế, Công ty Kim Anh nợ hơn 43 tỷ